Bepalen MPG

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Bij aanvraag voor een omgevingsvergunning is het voor nieuwe woningen en kantoren >100m2, verplicht de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) te bepalen.

Wat is de MPG?
De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw. Het is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw; hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Gevels, vloeren en installaties leveren de grootste bijdrage aan de MPG.
Voor welke gebouwen moet u een milieuprestatieberekening uitvoeren?
– WEL: gebouwen met een hoofdfunctie wonen of kantoor (<100m2)
– WEL: nevenfuncties bij een kantoorgebouw
– NIET: kantoor dat deel uitmaakt van een gebouw met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie
– NIET: gebouwen met een instandhoudingstermijn van ten hoogste 15 jaar op dezelfde locatie

” Maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, kunnen ongunstig zijn voor de MPG “

Milieubelasting berekenen
Met een MPG-berekening wordt de milieubelasting van materialen uitgerekend. Omdat de Energieprestatiegarantie (EPG) steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd.
Bijvoorbeeld: zonnecellen verbeteren de EPG, maar verslechteren de MPG. Dit omdat de milieubelasting van de productie van zonnecellen hoog is, terwijl door opwekking van zonne-energie de EPG lager wordt.
Hoe reken je een MPG uit?
Om de milieubelasting van een materiaal te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd. De LCA resulteert in 11 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 11 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product. (kg, m3, m2 o.i.d.).
Voor Nederland worden de kenmerken van materialen uit de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase. Een producent of leverancier moet er zelf voor zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen.
Rekenregels

” Het goed uitrekenen van de MPG kost relatief veel tijd “

De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de materialen die worden vervangen tijdens de levensduur van het gebouw. De totale som wordt gedeeld door de levensduur en door het bruto vloeroppervlak (BVO) van een gebouw. De MPG wordt vervolgens uitgedrukt in de schaduwkosten per vierkante meter BVO per jaar.
Om een MPG uit te rekenen, moet van elk materiaal worden bepaald hoeveel er van wordt toegepast. In de software wordt veel met standaardproducten gewerkt, maar het goed uitrekenen van de MPG kost relatief veel tijd.
Gebouwdelen die de grootste bijdrage aan de MPG leveren zijn gevels, vloeren en installaties. In totaal is dit vaak 60% tot 80% van de MPG.
Levensduur van materialen
De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Voor het grootste deel is dit het materiaal dat nodig is om het gebouw te bouwen. Materialen worden echter ook onderhouden en vervangen gedurende de levensduur van een gebouw. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de functie van het materiaal. Installaties worden bijvoorbeeld een aantal keer gedurende de levensduur van een gebouw vervangen. Kozijnen en muren moeten periodiek worden geschilderd. Ook het type materiaal is belangrijk. Zo zal Europees naaldhout gemiddeld sneller vervangen moeten worden dan (tropisch) hardhout.
Productiekosten tellen mee
Materialen die langer mee gaan, hebben niet altijd een lagere milieubelasting. Tropisch hardhout gaat bijvoorbeeld wel langer mee dan Europees naaldhout. De milieubelasting van hardhout is echter veel hoger dan die van Europees naaldhout. De reden hiervoor is dat voor de winning van tropisch hardhout natuur wordt verwoest.
Ook als het hout een FSC-keurmerk heeft, is de milieubelasting van tropisch hardhout hoger dan van Europees naaldhout. Dit komt omdat er meer grondstoffen nodig zijn om het hout te produceren en omdat er veel meer milieubelasting door transport is. Al deze aspecten, en meer, worden meegenomen in een MPG-berekening.
Schaduwkosten materiaal
Om de MPG overzichtelijk te houden, worden alle verschillende manieren waarop het milieu wordt belast samengevoegd in één waarde: de schaduwkosten van een materiaal. Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken. Voor een gebouw worden al deze kosten over de gehele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw.

Recensie

Bouwadvies voor aannemer Constructabouw

img

Bij Hessel Romkes is Constructabouw op de juiste plek voor Bouwadvies. Rapportages zoals daglichtberekeningen, BENG-berekenen, zaken die benodigd zijn voor bouwvergunningen worden door Hessel behartigd. We hebben een fijne betrokken samenwerking.

Mevr. M. Smit - Directeur Constructabouw

Copyright Romkes' Bouwadvies | 2020